Behandeling resoluties algemene vergadering MEP Nederland 2020

Verslag algemene vergadering Constitutionele Zaken (AFCO)

Als een-na-laatste commissie was AFCO aan de beurt. Delegatie Oostenrijk kreeg de taak om een voorspeech te houden. Ze benadrukten dat we bewust moeten zijn van de macht en noodzaak van de EU. Daarnaast moeten we meer begrip hebben voor elkaars cultuur. Vervolgens hield delegatie Hongarije een tegenspeech. Zij gingen onder andere in op de OC van AFCO, waarin ze pleiten om alle drie de werktalen aan te bieden op scholen en binnen de Europese bedrijfssector. Als laatste volgde het slotwoord vanuit de commissie constitutionele zaken. Er werd verteld dat ze het een probleem vinden dat jongeren nauwelijks betrokken zijn bij de politiek, aangezien jongeren de toekomst van de EU zijn. Jongeren moeten zich gehoord voelen door de EU, zodat de participatie van achttienplussers wordt verhoogd. Om terug te komen op de tegenspeech van Hongarije meldden ze dat ze taalbarrière willen doorbreken. De speech eindigde als volgt: “Iedere aanwezige op dit moment is de toekomst van EU. Wij stemmen voor een betere toekomst van Europa, u ook?”. Helaas heeft het slotwoord te weinig functie gehad, want de resolutie werd niet aangenomen.


Verslag algemene vergadering Vervoer en Toerisme (TRAN)

De speech van de commissie TRAN werd in een voorspeech erg ondersteund. Maar in de tegenspeech werden concrete voorbeelden en fouten in de resolutie beter en meer benoemd. Hierdoor werd de speech al voor dat het begon behoorlijk omlaag getrokken. De eerste indruk van de speech was vrij nonchalant. Er werd meteen teruggeslagen tegen de tegenspeech. Wat een goede keuze was, omdat dit nog vers in het hoofd zat. Al leken de argumenten vanuit delegatie Polen (TRAN) niet op concrete weerleggingen. Het plan om treinen te promoten in plaats van vliegverkeer was een goede oplossing, en zou voor snel resultaat zorgen. Door een vliegtaks in te voeren, zou er genoeg geld binnen stromen om het treinennetwerk te ondersteunen. Één sterk punt vanuit de tegenspeech bleef nog staan. Dit punt ging over dat de resolutie te weinig voorbeelden bevatte, wat door toevoeging voor duidelijkheid zou zorgen om het plan van TRAN beter voor ogen te zien.


Verslag algemene vergadering Rechten van de Vrouw en Gendergelijkheid (FEMM)

Discriminatie op de werkvloer, ongelijke salarissen en werkloosheid onder jongeren; de afgelopen week heeft commissie FEMM (delegatie Noord-Holland + regio Amsterdam) een oplossing proberen te bedenken op deze lastige kwesties. Vandaag werd na een week hard werken door de rest van de commissies besloten of FEMM’s resolutie wel of niet werd aangenomen.

FEMM had de kans om als laatste klapper nog hun resolutie voor te leggen. De voor speech werd gegeven door delegatie Denemarken. In de speech werd verteld dat gendergelijkheid de toekomst is en een basis vormt voor een bloeiende economie. Vervolgens ging Denemarken in op de vele goede OC’s, zoals de onaangekondigde bezoeken aan bedrijven tot het verbod op individuele salarisonderhandelingen. Daarnaast vond Denemarken het erg goed dat buiten de directe oplossingen óók de wortels van het probleem  worden aangepakt. Dit door bijvoorbeeld de voorlichtingen, die ervoor zorgen dat eventuele vooroordelen worden voorkomen. Het was een erg sterke speech, die alle goede punten van de resolutie uitlichtte.

De tegenspeech was echter ook heel sterk. De gedelegeerde van Frankrijk gebruikte goede voorbeelden vanuit haar eigen land namelijk ‘liberte, egalité en fraternité’. Vanuit die waarden beargumenteerde ze waarom je niet voor FEMM moest stemmen.

En ook de allerlaatste speech van de 32e mep conferentie was heel sterk. Dat heeft voor veel mensen de doorslag gegeven, want de laatste resolutie is met 66 stemmen voor, 60 stemmen tegen en 14 stemmen in onthouding toch echt aangenomen!


Verslag algemene vergadering Internationale Handel (INTA)

De resolutie van INTA ging over de internationale handel en de verdragen die daarover gaan. Spanje gaf een voorspeech en benadrukte daarin de grote gemeenschappelijke markt en daarbij het algemeen belang dat het parlement heeft om voor te stemmen. Voor problemen als illegale handel had de commissie INTA een goede oplossing om strenger, efficiënter en beter te controleren. In de speech werd gefocust op het feit dat stemmen voor de resolutie gelijk staat aan het stemmen voor een beter voortbestaan van de economie, wat op zijn beurt weer leidt tot een betere samenleving en een duurzamere toekomst.

Ierland kreeg het woord voor de tegenspeech. Haar metafoor van de onwetendheid van een klein meisje werd gebruikt om aan te geven dat deze resolutie door een onwetende en naïeve commissie was gemaakt. Er werd benoemd dat oplossingen niet reëel of niet nodig waren, dus dat deze resolutie geen stap vooruit was.

In de slotspeech bewees de commissie dat ze helemaal niet onwetend of naïef waren. Volgens hen was deze resolutie niet alleen goed voor de Europese Unie, maar voor de hele wereld. Deze resolutie zou zorgen voor een schoner milieu, betere arbeidsomstandigheden en inachtneming van de mensenrechten. Er werd afgesloten door nog iedereen een fijne middag te wensen. Een fijne middag had de commissie zelf zeker, want hun resolutie werd met 92 stemmen voor, 26 stemmen tegen en 22 stemmen in onthouding aangenomen!


Verslag algemene vergadering Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid (ENVI)

De voorspeech werd gegeven door de delegatie van Nederland. Zij benoemde dat ENVI drie punten heel goed had gebruikt. Ze zorgen ervoor dat er meer contact is met burgers, dat er sneller besluiten genomen kunnen worden en dat er efficiënter gebruik kan worden gemaakt van de grensoverschrijdende bevoegdheden in de EU. Allemaal zaken die tekort kwamen tijdens de coronacrisis en die ENVI in deze resolutie dus wél heeft opgelost.

De tegenspeech werd gegeven door iemand uit de delegatie van Denemarken. Het werd in een half uurtje tijd geschreven door Yanieke, Elise en Julia. Dit door een foutje, aangezien per ongeluk was opgegeven dat iemand van deze delegatie de tegenspeech zou geven. De speech werd voorgedragen door Yara Janssen. Ze zei dat ENVI zich niet aan het vraagstuk had gehouden en dat de resolutie vaag was. In de tegen speech hebben de meiden meerdere OC’s en appendices bekritiseert.

De eindspeech was vrij lang. De commissie vertelde dat ze wil zorgen dat in tijden van crisis snel te werk kan worden gaan. Ze willen ook zorgen voor transparantie en een overlappend zorgsysteem in de EU. Aan het einde van de speech deelde ze nog even een sneer naar Yara over het feit dat ze alles voorlas.

De resolutie is uiteindelijk afgewezen met 40 stemmen voor, 89 stemmen tegen en 11 in onthouding.


Verslag algemene vergadering Cultuur en Onderwijs (CULT)

‘CULT is een cult’: dé woordgrap van de dag. Hongarije gaf de voorspeech en was er in elk geval opvallend trots op. Ondanks dat de commissie erg blij was met de voorspeech, had deze beter gekund. De tegenspeech kwam vanuit Spanje. Deze was erg inhoudelijk en bekritiseerde veel punten uit de resolutie. Dit formuleerden ze zelf als “Er waren veel goede punten, maar ook enkele minder bedachte punten.” Erg overtuigend klonk dat niet, maar ondanks dat was het inhoudelijk zeer sterk.

Tot slot mocht CULT zelf een speech houden. Echter was deze relatief tegenstrijdig. “We zijn één EU, maar we zijn allemaal uniek,” zei het commissielid. Verderop in de speech verklaarden ze dat iedereen gelijk was. Iedereen moest toegang tot goed onderwijs krijgen. De zin “Wij zijn van mening dat…” viel vrij vaak.

De conclusie was dat alle lidstaten verschillend zijn, maar dat de ijzersterke resolutie meer gelijkheid in het onderwijs zou creëren. Toch was de conclusie iets te voorbarig. Met 53 stemmen voor, 70 tegen en 17 in onthouding werd de resolutie namelijk niet aangenomen.


Verslag algemene vergadering Burgerlijke vrijheden, Binnenlandse zaken en Justitie (LIBE) 

Na een moeizame stemming van commissie JURI kon dan eindelijk de voorspeech van LIBE beginnen. Deze werd gegeven door de delegatie Polen. De gedelegeerde begon zijn speech met “Ik wil jullie verzoeken om na te denken over het belang van vrijheid.” Om veel meer draaide de speech eigenlijk ook niet. Vrijwel alles kwam neer op de belangrijkheid van vrijheid, en vrijheid van meningsuiting in het specifiek. De gedelegeerde van Polen vertelde dat LIBE een krachtige resolutie had, maar er werd vrijwel niet op de inhoud ingegaan.

De tegenspeech kwam vanuit Griekenland. Zelfverzekerd begon de gedelegeerde te praten. Niet over vrijheid, maar over artikel 7 en de rechtsstaat; over de verkeerde resolutie. Griekenland herpakte zich echter goed en een andere gedelegeerde begon met de juiste tegenspeech. Deze gedelegeerde leek vooral een probleem te hebben met de manier waarop LIBE het probleem van nepnieuws had omschreven. Hij benadrukte dat desinformatie zelf een groot probleem is, en niet het onjuist labelen van correcte bronnen als nepnieuws. De resolutie was volgens hem incompleet. Echter had hij, volgens de commissie LIBE, IC C compleet verkeerd begrepen.

In de slotspeech van de commissie werd toegelicht dat de resolutie helemaal niet incompleet is. Ze benoemen juist het nepnieuws als een groot probleem en hebben hiervoor het keurmerk ‘reliable sources’ bedacht. Een media met mening was de boodschap en daar staat LIBE en haar resolutie voor. Helaas was de slotspeech niet genoeg om de overige deelnemers te overtuigen. Met 52 stemmen voor, 68 stemmen tegen en 21 stemmen in onthouding is de resolutie niet aangenomen. Er diende niet geklapt te worden voor LIBE.


Verslag algemene vergadering Buitenlandse Zaken – subcommissie Mensenrechten (AFET/DROI)

Vluchtelingenfeestjes zouden de oplossing moeten zijn tegen het overschot aan vluchtelingen…? Die vat ik niet helemaal. Het vraagstuk van de commissie Buitenlandse Zaken gaat over mensenrechten en de migratiecrisis, maar volgens AFET/DROI is het leven om te vieren. Zelfs vluchtelingen en migranten die vechten voor hun leven, zouden de feesthoedjes tevoorschijn moeten halen.

De commissie AFET/DROI heeft geprobeerd om een resolutie op te stellen die gunstig is voor de Europese lidstaten. Tijdens het lobbyen kregen zij veel kritiek over de het plan genaamd T.U.T.E.R.E.N. Dit plan houdt in dat Turkije toegelaten zou worden tot de Europese Unie. Echter is het plan door de commissie zelf verworpen en zijn ze met een nieuw plan gekomen. Opvallend is dat het nieuwe plan op hetzelfde neerkomt.

Ook werd appendix A niet serieus genomen door de rest van de commissies. Appendix A probeert een oplossing te geven voor het integratieprobleem door ‘integratiefeestjes’ te organiseren. Hierbij maken de migranten kennis met de dominante cultuur. Het is fijn dat de vluchtelingen uit de oorlogslanden worden opgenomen in de Europese lidstaten, maar een feestje vieren gaat de parlementariërs iets te ver.

Van de 140 stemmers, hebben er 30 voor gestemd. Hierbij werd de resolutie van de Commissie Buitenlandse zaken niet aangenomen.


Verslag algemene vergadering Interne Markt en Consumentenbescherming (IMCO)

De delegatie van Ierland startte met de voorspeech voor de resolutie van commissie IMCO. Zij benadrukte vooral het belang dat Ierland bij deze resolutie heeft. 21 procent van alle pakketten die binnenkomen in Ierland komen van buiten de EU. Dit soort pakketten hebben veel gevaren door slechte kwaliteit en kunnen ongelukken veroorzaken. Deze resolutie steunen is essentieel voor het beschermen van de EU-burgers. Commissie IMCO heeft het bestaande beleid verbeterd door de consumenten te informeren. De Ierse gedelegeerde sloot af met: “Tegenstemmen is stemmen tegen bescherming van uw eigen land.”

De tegenspeech werd gegeven door de delegatie van Duitsland. Deze gedelegeerde zei dat de resolutie van IMCO inefficiënt en schadelijk is. Volgens de delegatie heeft de commissie het probleem gemist, namelijk dat de CE-markering makkelijk te vervalsen is. Om dit punt te verduidelijken werd het Chinese export keurmerk naast de CE-markering laten zien. Volgens de delegatie is het orgaan F.R.I.E.D.E.P.I.E.P.O.L. niet nuttig, omdat deze als doel heeft een logo voor op websites te maken, wat wederom makkelijk te vervalsen is.

Michiel Huigen, die de eindspeech vanuit commissie IMCO gaf, heeft goed gereageerd op de tegenspeech, door de argumenten van delegatie Duitsland op te helderen en vervolgens te ontkrachten. Hij heeft de delegatie van Ierland bedankt voor de mooie woorden en de onduidelijke punten uit de resolutie nogmaals uitgelegd. Met 76 stemmen voor, 48 stemmen tegen en 16 onthoudingen werd de resolutie aangenomen. Een mooie overwinning.


Verslag algemene vergadering Juridische Zaken (JURI)

De commissie juridische zaken (JURI) was tijdens de plenaire vergadering als achtste aan de beurt. In de voorspeech werd ingegaan op de door de commissie opgestelde organen B.A.R.S en O.N.A.N.A.. Deze organen zijn voornamelijk bedoelt voor het checken van de juridische correctheid van de EU en het streven naar een gezonde rechtstaat. De gedelegeerde was hier erg positief over en liet dat ook duidelijk merken in de voorspeech.

Hierna kwam de tegenspeech, waar het standpunt compleet haaks stond op het standpunt van de voorspeech. Hier waren ze erg sceptisch over de opgestelde organen. Er werd beweerd dat deze praktisch niet haalbaar zijn en dat sommige functies van de organen onnodig zijn en al door de EU vervuld worden. Tenslotte gaf JURI zelf nog een speech, waarin hun resolutie werd verduidelijkt. Tegenargumenten werden weerlegd en de commissie heeft laten zien waarom hun resolutie de beste was.


Verslag algemene vergadering Landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI)

De speech van de commissie AGRI was duidelijk en to-the-point. Ze wilden boosheid verminderen, waarbij vooral de boeren als voorbeeld werden gebruikt. Hun resolutie zou het maximale halen uit de omstandigheden. Al bleek niet helemaal wat dat absolute maximum was. Toch werd duidelijk dat door de klimaatopwarming al schade is aangericht. Er was genoeg tijd ingerekend in de speech om de argumenten uit de tegenspeech te weerleggen. Wat erg nodig was, aangezien de tegenspeech van commissie FEMM erg op de OC’s in ging, met name OC 11. FEMM claimde dat er belangenverstrengeling was bij OC 11. Waarop AGRI reageerde dat, doordat het in de stad plaats vindt er genoeg afstand zit tussen boer en consument. Verder werd de speech afgesloten door te zeggen: “Onze resolutie pakt problemen aan zonder problemen te laten ontstaan”. Wat een zeer sterk en overtuigend einde was.